PNF Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe)

Rehabilitacja metodą PNF jest przyjazna dziecku, które potrafi już współpracować.

Terapeuta pracując z dzieckiem metodą PNF wykorzystuje silne strony oraz umiejętności dziecka do nauczenia się utraconych funkcji.

Opierając się na budowie anatomicznej człowieka PNF proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych ( diagonalnych ) – osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha mięśniowego.

Zgodnie z koncepcją PNF badanie i terapia stanowią integralną całość i wzajemnie się implikują. Terapeuta poszukuje przyczyn problemów zgłaszanych przez dziecko/rodzica. W realizacji celów wyznaczonych w terapii opiera się przede wszystkim na potencjale nieuszkodzonych bądź najsprawniejszych sfer ruchowych dziecka ( najsilniejszych, bezbolesnych, o największym zakresie ruchu ) i wykorzystuje je do pozyskiwania aktywności motorycznej w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu w oparciu o mechanizm irradiacji czyli przeniesienia pobudzenia. Takie planowanie terapii wymaga znajomości anatomii funkcjonalnej ciała ludzkiego oraz zasad biomechaniki i fizjologii skurczu mięśniowego.

PNF wiele uwagi poświęca także kontroli motorycznej dziecka, czyli interakcjom między stabilnością i mobilnością jego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem pracy ekscentrycznej mięśni w warunkach grawitacji.

Szczególne znaczenie w koncepcji PNF przypisuje się oporowi manualnemu. Jego podstawowym zadaniem jest przekazanie dziecku ścisłej informacji na temat kierunku, kolejności i szybkości wykonywanego ruchu, który jak wcześniej wspomniano posiada trzy komponenty i biegnie w skośnych płaszczyznach na podobieństwo aktywności ruchowych dnia codziennego. Opór jest modyfikowany stosownie do celów terapii i możliwości motorycznych ćwiczącego i nawet podczas jednego ruchu może ulegać zmianom w poszczególnych jego zakresach, najczęściej jest to tzw. opór prowadzący lub kierunkowy, w odróżnieniu do sił zewnętrznych utrudniających wykonanie zadania ruchowego, stosowanych m.in. w treningu siłowym.

W terapii wykorzystywane są techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Rehabilitacja metodą PNF przywraca wzorce ruchowe, takie jak: prawidłowe chodzenie, siadanie, wstawanie, ubieranie oraz inne trudności życia codziennego.

Metodę PNF stosujemy u dzieci z wadami postawy, skoliozami, z zanikiem mięśni, z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub splotu ramiennego, przepukliną oponowo-rdzeniową oraz u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

PNF Wrocław
Ołtaszynek

© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław