mgr Sylwia Przondo

Logopeda, neurologopeda, specjalista wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka, glottodydaktyk i glottoterapeuta, terapeuta metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Ukończyła studia dzienne i podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu

Specjalizuje się w terapii wad i zaburzeń mowy oraz w terapii dysleksji, dysortografii i dysgrafii z elementami terapii ręki.
Jej priorytetem jest wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. Ponieważ wierzy, że skuteczna terapia to taka, która obejmuje wszystkie aspekty rozwoju psychoruchowego dziecka, chętnie współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin.
Jej motto: Dostosuj terapię do dziecka, nie dziecko do terapii.
Prywatnie mama dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i gimnazjalnym, pasjonatka neurodydaktyki i edukacji demokratycznej.

Jako neurologopeda w przychodni Ołtaszynek prowadzi:
• diagnozę i terapię zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniem układu nerwowego czy zespołami genetycznymi,
• diagnozę i terapię dzieci z tzw. grupy ryzyka,
• diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami gryzienia, żucia i połykania,
• diagnozę i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
• diagnozę i terapię wad wymowy (m.in. : seplenienia, rotacyzmu, betacyzmu, gammacyzmu, kappacyzmu, mowy bezdźwięcznej...),
• terapię dysleksji rozwojowej i dysortografii,
• terapię dysgrafii z elementami terapii ręki,
• konsultacje dla rodziców,
• warsztaty dla rodziców.

Szkolenia:
Afazja - diagnoza i terapia
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy
Terapia ustno-twarzowa, ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka
Terapia taktylna
Kurs metody psychostymulacyjnej „Dyna-Linqua M.S.”
Kurs Glottodydaktyki i glottoterapii
Opóźniony rozwój mowy- prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne
Integracja odruchów wg Sally Goddard Blythe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
Skuteczne metody pracy logopedycznej
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego
Drama i Logorytmika w teorii i praktyce
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej
Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się
Metoda Dobrego Startu
Pedagogika Marii Montessori
Pedagogika planu daltońskiego
Piękny umysł dziecka

Konferencje:
II Wrocławskie Forum Neonatologiczne
Logopedia u progu XXI wieku
Rola logopedii i neurologopedii w aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami komunikacji językowej
Z dysleksją przez całe życie – dobre praktyki
Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzi pracy
Nowe trendy w nauczaniu i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Koncepcja planu daltońskiego

Neurologopeda Wrocław


<< wróc do poprzedniej strony

© 2016 Aleksandra Rupotacka
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Rehabilitacja Dzieci • Ołtaszynek Wrocław